Årsarkiv: 2016

Belysning i området

Samfällighetens elelektriker kommer under denna vecka, v 48, att kontrollera samtliga stolpar i området och åtgärda de som ej lyser. Eventuellt tar det lite längre tid att få ordning på en del av stolparna då elledningar kan ha blivit skadade i samband med arbetet med vattenledningarna på Stora Björnens Gata.

Angående planerade baracker vid Lodjurets gata

Svar från kommunen:

Under 2016 ska Haninge kommun ta emot 253 nyanlända (det vill säga personer som fått uppehållstillstånd i Sverige), Under 2017 ska Haninge ta emot 359 nyanlända. Alla kommuner i Sverige har, enligt lag, skyldighet att ta emot det antal nyanlända som staten anvisar. Tanken är att alla kommuner ska ta sin del av ansvaret för de flyktingar som nådde Sverige förra året. Regeringen beslutade förra hösten – i enighet med de flesta partier – att införa gränskontroller samt tillfälliga uppehållstillstånd och begränsa möjligheterna till anhöriginvandring. Under åren efter 2017 kommer antalet flyktingar som kommer till Sverige – och därmed Haninge – att minska. Haninge har tagit emot få flyktingar, relativt vår befolkning på drygt 85 000 invånare.

Haninge ska ta sin del av ansvaret. Vi söker olika vägar att tillgodose behovet av bostäder. Kommunen kommer att tillfälligt nyttja lägenheter på Rudsjöterassen, vi har tagit ett gammalt elevhem i anspråk, vi hyr av privatpersoner m.m. Vi undersöker nu också möjligheten att bevilja tillfälliga byggnadslov (10 år) för att uppföra lägenheter (motsvarande de ungdomslägenheter som var inflyttningsklara i början av året). Vi har därför inventerat var kommunen äger mark och där det också finns vatten- och avlopp framdraget. För att det ska vara möjligt att bevilja tillfälliga byggnadslov måste markarbetena vara av begränsad omfattning. Det påverkar också vilka tomter som kan användas.

Efter inventeringen kommer sedvanliga byggnadslovsprövningar att göras. Det finns ännu inga beslut om storleken på byggnaderna, hur många lägenheter som skulle kunna rymmas på respektive plats. Hur stor eventuell byggnation kan bli avgörs i bygglovsprocessen

Kommunen har också för avsikt att erbjuda ungdomar lägenheter i de byggnader som uppförs med tillfälligt bygglov.

Jag tar gärna emot konkreta förslag på altermnativa placeringar. Visserligen kan de ha inventerats och fallit bort av någon orsak (se ovan). Justs när det gäller marken bakom kommunalhuset, så är det inte kommunens mark, så tyvärr. Däremot kommer det som jag skriver ovan nyttjas lägenheter i Rudsjöterrassen.

Meeri Wassberg
Meeri.Wasberg@haninge.se